لیزینوپریل

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: لیزینوپریل

توصیف: داروی کاهنده فشار خون

ماده موثره: 5 ، 10 و 20 میلی گرم

گروه دارویی :