لنالووا

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: کپسول

نام ژنریک: لنالیدوماید

توصیف: جزو داروهای ضد نیوپلاسم

ماده موثره: 10 و 25 میلی گرم

گروه دارویی :