سرتیکان

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: اورولیموس

توصیف: داروی مهارکننده سیستم ایمنی

ماده موثره: 0/25 و 0/75 میلی گرم

گروه دارویی :