گروه داروییمهارکننده سیستم ایمنی ,
منبعنوارتیس ,
شکل داروییقرص ,