سرترالین

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: سرترالین (هیدروکلراید)

توصیف: داروی ضد افسردگی

ماده موثره: 50 و 100 میلی گرم

گروه دارویی :