ریتالین

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: متیل فنیدیت هیدروکلراید

توصیف: داروی تحریک کننده سیستم سمپاتیک

ماده موثره: 10 میلی گرم

گروه دارویی :