گروه داروییاعصاب مرکزی ,
منبعنوارتیس ,
شکل داروییقرص ,