اکسفورج

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: آملودیپین/والسارتان

توصیف: قرص مهارکننده گیرنده آنژیوتانسین و مهار کانال کلسیمی

ماده موثره: 5/80 ، 5/160 و 10/160 میلی گرم

گروه دارویی :