گروه داروییقلبی عروقی ,
منبعنوارتیس ,
شکل داروییقرص ,