هادی صفری

عنوان شغلی: سرپرست آزمایشگاه کنترل حین تولید