سیردالود

  • منبع: ساندوز
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: تیزانیدین

توصیف: داروی شل کننده عضلات

ماده موثره: 4 میلی گرم

گروه دارویی :