دیابتون

  • منبع: ویتابیوتیکس
  • شکل دارویی: قرص
توصیف: حاوی 21 ریز مغذی و حاوی کروم برای کمک به حفظ سطح طبیعی گلوکز خون
گروه دارویی :