جوینتیس

  • منبع: ویتابیوتیکس
  • شکل دارویی: قرص
توصیف: مکمل مورد نیاز مفاصل
گروه دارویی :