ول من

  • منبع: ویتابیوتیکس
  • شکل دارویی: قرص
توصیف: تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری ها. تقویت و افزایش قوای باروری و توانایی جنسی. تولید انرژی و افزایش قوای جسمانی، کمک به جلوگیری از سرطان پروستات

گروه دارویی :