فروگلوبین

  • منبع: ویتابیوتیکس
  • شکل دارویی: کپسول
توصیف: مکمل غذایی حاوی آهن (خونساز)
گروه دارویی :