ویتامین ب 1

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: ویتامین ب 1

توصیف: مکمل تغذیه ای

ماده موثره: 300 میلی گرم

گروه دارویی :