ولتارن رتارد

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: دیکلوفناک سدیم

توصیف: قرص رتارد ضد التهاب غیر استروئیدی

ماده موثره: 100 میلی گرم

گروه دارویی :