ولتارن

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: دیکلوفناک سدیم

توصیف: داروی پیوسته رهش و ضد التهاب غیر استروئیدی

ماده موثره: 50 و 75 میلی گرم

گروه دارویی :