هیوسین ان بوتیل بروماید

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: هیوسین ان بوتیل بروماید

توصیف: داروی آنتی کلینرژیک

ماده موثره: 10 میلی گرم

گروه دارویی :