میرتازاپین

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: میرتازاپین

توصیف: داروی ضد افسردگی

ماده موثره: 30 میلی گرم

گروه دارویی :