مایفورتیک

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: میکوفنولیک اسید

توصیف: داروی مهارکننده سیستم ایمنی

ماده موثره: 360 میلی گرم

گروه دارویی :