مارلا

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: کپسول
نام ژنریک: فینگولیمود

توصیف: داروی مهارکننده سیستم ایمنی

ماده موثره: 0.5 میلی گرم
گروه دارویی :