کاتافلام

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: دیکلوفناک پتاسیم

توصیف: داروی ضد التهاب غیر استروئیدی

ماده موثره: 50 میلی گرم

گروه دارویی :