فاموتیدین

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: فاموتیدین

توصیف: آنتاگونیست گیرنده H2

ماده موثره: 20 و 40 میلی گرم

گروه دارویی :