ساندیمیون نئورال

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: کپسول سافت

نام ژنریک: سیکلوسپورین

توصیف: داروی مهارکننده سیستم ایمنی

ماده موثره: 25 ، 50 و 100 میلی گرم

گروه دارویی :