زادیتن

  • منبع: ساندوز
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: کتوتیفن

توصیف: داروی ضد حساسیت ، آنتی هیستامین

ماده موثره: 1 میلی گرم

گروه دارویی :