دیوان

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: والسارتان

توصیف: داروی مهارکننده گیرنده آنژیوتانسین

ماده موثره: 80 و 160 میلی گرم

گروه دارویی :