جیدنیو

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: دفرازیروکس

توصیف: داروی شلاته کننده آهن

ماده موثره: 90 ، 180 و 360 میلی گرم

گروه دارویی :