تگرتول سی آر

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: کاربامازپین

توصیف: داروی ضد صرع

ماده موثره: 200 و 400 میلی گرم

گروه دارویی :