تتراکور

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: تترابنازین

توصیف: داروی اختلالات حرکتی

ماده موثره: 25 میلی گرم

گروه دارویی :