پنتوپرازول

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: پنتوپرازول

توصیف: داروی مهارکننده پمپ پروتون

ماده موثره: 20 و 40 میلی گرم

گروه دارویی :