آگنالیز

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: نیکوراندیل

توصیف: داروی گشادکننده عروق

ماده موثره: 10 و 20 میلی گرم

گروه دارویی :