ایتراکنازول

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: کپسول

نام ژنریک: ایتراکنازول

توصیف: داروی ضد قارچ سیستمیک

ماده موثره: 100 میلی گرم

گروه دارویی :