اکسلون

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: کپسول

نام ژنریک: ریواستیگمین

توصیف: داروی ضد دمانس

ماده موثره: 1/5 ، 3 ، 4/5 و 6 میلی گرم

گروه دارویی :