اکسجید

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: دفرازیروکس

توصیف: قرص برای محلول خوراکی، شلاته کننده آهن.

ماده موثره: 125 ، 250 و 500 میلی گرم

گروه دارویی :