افینیتور

  • منبع: نوارتیس
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: اورولیموس

توصیف: داروی ضد نیوپلاسم

ماده موثره: 5 میلی گرم

گروه دارویی :