استامینوفن

  • منبع: مداوا
  • شکل دارویی: قرص

نام ژنریک: استامینوفن

توصیف: داروی آنالژزیک

ماده موثره: 325 میلی گرم

گروه دارویی :