غلامرضا امیرزاده حجازی مهابادی

عنوان شغلی: مشاور مدیرعامل