مهدی جلیلی

عنوان شغلی: کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت