اشکان کنعانی زاده

عنوان شغلی: سرپرست بازرگانی داخلی وخارجی