دکتر سید علی سبحانیان

رئیس هیئت مدیره

دکتر مرتضی آذرنوش

عضو هیئت مدیره

دکتر فرخ رحیمزاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سیدحسین خوش نشین

مدیرمالی و عضو هیئت مدیره